Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Pietkadul: de éénmanszaak Elisabeta Raita, gevestigd te 8560 Wevelgem, Kapellestraat 26, KBO nummer 0879.542.847;

Consument: de natuurlijke persoon die goederen afneemt van Pietkadul;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Pietkadul en de Consument;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;

Website: de website van Pietkadul, te raadplegen via https://www.pietkadul.be en alle bijbehorende subdomeinen;
Webshop: de webwinkel van Pietkadul, te bereiken via de Website;

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden, die voor en/of tijdens het plaatsen van een bestelling op de Website worden getoond en aanvaard, zijn van toepassing op elk aanbod van Pietkadul middels haar Webshop en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Pietkadul en de Consument, tenzij en voor zover van (bepalingen uit) deze voorwaarden door voornoemde partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Via de Webshop kunnen slechts bestellingen geplaatst worden voor leveringen in België en Nederland.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Pietkadul vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand doordat de Consument het aanbod van Pietkadul zoals getoond in haar Webshop aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. De aanvaarding vindt plaats door het plaatsen van een bestelling via de Webshop.

3.2 Nadat de Consument het aanbod van Pietkadul heeft aanvaard en de betaling succesvol is verricht op de in de Webshop bepaalde wijze, ontvangt de Consument onverwijld een elektronische ontvangstbevestiging van Pietkadul.

 

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.1 De Consument kan de Overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen ontbinden en daarmee afzien van de koop.

4.2 De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, de bestelde goederen heeft ontvangen.

 

Artikel 5 – Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

5.1 Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de goederen.

5.2 Mocht de Consument zich hier niet aan houden en is hierdoor sprake van een waardevermindering van bestelde goederen, dan is de Consument hiervoor aansprakelijk. Dit betekent dat de Consument geen recht heeft op (volledige) terugbetaling van de aankoopsom.

 

Artikel 6 – Uitoefening Herroepingsrecht

6.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door gebruik van het op de Website beschikbare modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige, schriftelijke wijze aan Pietkadul.

6.2 De Consument stuurt de bestelde goederen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de hiervoor bedoelde melding, retour aan Pietkadul.

6.3 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.

6.4 De Consument draagt de kosten van het terugzenden van de goederen in geval van de uitoefening van het Herroepingsrecht.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Pietkadul bij Herroeping

7.1 Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, vergoedt Pietkadul de aangekochte goederen binnen veertien dagen nadat zij de geretourneerde goederen heeft ontvangen.

 

Artikel 8 – Levering

8.1 Pietkadul neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en leveren van bestellingen.

8.2 De op de Website genoemde levertijden zijn indicatief en geven de Consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

8.3 Pietkadul zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar binnen de tien dagen na ontvangst van de bestelling uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Bij onredelijk late levering zonder dat er sprake is van overmacht zoals bedoeld in artikel 10 van deze voorwaarden, heeft de Consument het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Pietkadul zal de aankoopsom van de bestelde goederen dan terugbetalen.

8.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Pietkadul kenbaar heeft gemaakt ten tijde van het plaatsen van de bestelling.

8.5 Indien de Consument nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de levering noodzakelijk zijn, is Pietkadul gerechtigd de bestelling te annuleren.

 

Artikel 9 – Betaling

9.1 De prijzen zoals genoemd in de Webshop zijn inclusief BTW. De overeengekomen prijs geldt slechts voor de geplaatste bestelling. Pietkadul heeft het recht om de op de Website vermelde prijzen te wijzigen. Dit betekent dat voor eventuele toekomstige bestellingen een andere prijs kan gelden.

9.2 Betaling van bestellingen in de Webshop dienen te worden voldaan middels de aldaar aangegeven betalingsmethode.

9.3 De Consument is verplicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Pietkadul te melden.

 

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Pietkadul is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van omstandigheden die niet aan haar schuld te wijten zijn en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pietkadul geen invloed kan uitoefenen. Als zodanige oorzaken worden onder meer, doch niet uitsluitend, aangemerkt: werkstaking en uitsluiting, brand, oorlog of oorlogsgevaar, storm of waterschade, epidemie, oproer, rellen of burgeroorlog, transport- of fabricagestoringen of faillissement van haar onderleveranciers. 

 

Artikel 11 – Klantgegevens

11.1 Pietkadul beschermt de persoonsgegevens die Consumenten op welke wijze dan ook aan Pietkadul verstrekken. Verwezen zij hiervoor naar Pietkadul’s privacy beleid persoonlijke gegevens.

11.2 De Consument is verplicht haar klant- en (eventuele) betaalgegevens zoals opgeslagen in het gebruikersaccount voor de Webshop up to date te houden.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Pietkadul en de Consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen Pietkadul en de Consument worden bij uitsluiting berecht door de materieel bevoegde rechtbanken gevestigd te 8500 Kortrijk, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft en met dien verstande dat de Consument binnen een maand nadat Pietkadul zich op dit beding heeft beroepen ook voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kan kiezen.